• Banner 02
  • Banner 03
  • Banner 07
  • Banner 08
  • Banner 09

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

Rožnovská lesní mateřská škola z.s

OBSAH:

1. Obecná ustanovení

2. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání

3. Provoz LMŠ

3.1 Popis zázemí

3.2 Školní rok

3.3 Denní program

3.4 Školní vzdělávací program (dále ŠVP)

3.5 Docházka dětí – Předávání, vyzvedávání, omlouvání dětí

3.6 Přijímací řízení, zápis

3.7 Povinnost předškolního vzdělávání

3.8 Ukončení docházky, změny v docházce

3.9 Individuální vzdělávání

3.10 Účast rodičů na školním programu

4. Školné, úhrada stravného, dary

5. Obecné zásady bezpečnosti v Rožnovské LMŠ

5.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí, hygiena

5.2 Zásady bezpečnosti při pobytu venku

5.3 Pravidla chování v lese

5.4 Doporučený postup v případě krizové situace

5.5 Doporučení pro rodiče (vybavení, oblékání, prevence nákazy nemocemi)

6. Podmínky zacházení s majetkem školy

7. Závěrečná ustanovení

Platnost od: 1.8. 2018

Zřizovatel: Rožnovská lesní mateřská škola z.s.

IČ: 05155088

Sídlo: Horní Dráhy 2761, Rožnov p. R, 75661

Statutární zástupce: Ing. Ludmila Novotná, tel. 777 930 943

Pedagogická rada: Ing. Ludmila Novotná, Bc. Markéta Benková, Mgr. Iveta Martínková, Mgr. Markéta Šrámková

1. Provozní informace

Ředitelka LMŠ v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy a povinnostmi z nich vyplývající.

Rožnovská lesní mateřská škola z.s (dále jen „LMŠ“) je zřízena jako nezisková organizace – spolek, zápisem do spolkového rejstříků k 25.1.2017 jako samostatný právní subjekt. LMŠ se nachází na kopci Kozinec na místě nazvaném Výsluní na adrese – Pod Kozincem 609, Rožnov p.R, 75661, GPS pozice 49.4709323897, 18.1499152678

2. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání

2.1 Práva dětí

Každé přijaté dítě má právo

· na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a osobnosti,

· podílet se na vytváření pravidel soužití v kolektivu a jejich respektování (např. možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností, apod.)

· na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí

2.2 Povinnosti dětí

· respektovat společně vytvořená pravidla společného soužití v lese i v zázemí

· respektovat individuální potřeby ostatních dětí

· respektovat pokyny průvodců

· dodržovat společenské a hygienické návyky (pozdravit, poděkovat, omluvit se, poprosit, mytí rukou, používání kapesníku, toalety, uklízet hračky..)

· účastnit se odpočinkových aktivit a respektovat individuální potřeby odpočinku ostatních dětí

· dodržovat pravidla bezpečnosti pobytu v lese i v zázemí LMŠ, se kterými jsou různou formou průběžně seznamovány a poučovány

· šetrně zacházet s majetkem a vybavením LMŠ (neničit hračky, pomůcky…), chovat se ohleduplně k přírodě

· nenosit do LMŠ předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí

2.3 Práva zákonných zástupců dětí

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

· na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí

· vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu)

· na diskrétnost a ochranu informací z jejich osobního a rodinného života

· být seznámeni s dokumenty školy – ŠVP, školní a provozní řád, upravujícími pravidla fungování LMŠ

· být informováni o dění a akcích v LMŠ, navrhovat a podílet se na akcích

· na poradenskou pomoc LMŠ nebo zprostředkovaného odborníka

· využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který LMŠ po zápisu dítěte umožňuje

2.4 Povinnosti zákonných zástupců dítěte

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni

· dodržovat školní řád LMŠ a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti

· zajistit, aby dítě docházelo do dle dohodnutého rozsahu LMŠ

· při příchodu předat dítě osobně a zajistit, aby bylo vhodně oblečeno a vybaveno, a bylo zdravotně způsobilé, bez příznaků onemocnění (průjem, teplota, zvracení, kašel, zelená rýma, zánět spojivek, vyrážka)

· na vyzvání ředitelky (nebo průvodců) LMŠ osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, zdravotních obtíží dítěte, chování dítěte

· ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …)

· ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

· oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky nebo osobně

· doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve

· nahlásit příchod či odchod dítěte z LMŠ v jinou než obvyklou dobu

· v termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,

· bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou kontaktování průvodci a informováni o jeho zdravotních obtížích

3. Provozní informace

3.1 Popis zázemí - Zázemí se nachází v těsné blízkosti lesa. Na pronajatém pozemku o rozloze cca 1900 m2 je k dispozici stodola (zděný otevřený přístřešek s pískovištěm), dílnička a sad se zahrádkou. K příležitostnému pobytu je využíván zděný vytápěný domek, neboť většina programu probíhá v okolním lese v přírodě.

Domek je využíván zejména:

· k uložení věcí pro zajištění provozu školky - knihovnička, pomůcky pro výtvarné činnosti,

· k uložení osobních věcí průvodců (pedagogů a asistentů a dětí - pytlíky s náhradním oblečením pro děti (doplňují rodiče dle potřeby, koordinátorka LMŠ reviduje a zasílá upozornění dle ročních období cca 3x ročně)

· k uložení podložek pro odpočinek, univerzálních dek a lůžkovin (praní dle potřeby min.1x za 3 týdny), spacáky a osobní lůžkoviny dětí jsou umístěny v oddělených boxech (osobní lůžkoviny dětí čistí dle potřeby, koordinátorka LMŠ je pravidelně reviduje),

· k zajištění hygienických potřeb – v domku se nachází koupelna se splachovací toaletou, nočníky (které jsou vždy po použití okamžitě vyčištěny a dezinfikovány), umyvadlo a vana s tekoucí užitkovou vodou, barel s výpustí s pitnou vodou pro mytí rukou, papírové ručníky na jedno použití.

· k uložení lékárniček a hasicího přístroje.

Zajištění pitné vody

Pitná voda pro děti k pití a k osobní hygieně je zajištěna dvěma označenými barely s výpustí určenými pro manipulaci s pitnou vodou. Koordinátorka LMŠ denně vozí čerstvou vodu z veřejného vodovodu a zajišťuje čistotu a nezávadnost barelů (tzn. barely jsou denně před naplněním vyčištěny, dezinfikovány prostředky vhodnými pro pitnou vodu a vypláchnuty pitnou vodou).

V zázemí je zavedena tekoucí užitková voda ze studny, která se využívá ke splachování toalet a při úklidu.

Stravování a pitný režim

Stravování je zajištěno formou cateringu na základě smlouvy s externím dodavatelem. Skladba jídel je sestavena s ohledem na doporučený spotřební koš pro MŠ (věková kategorie 3 -6 let).

Děti přicházejí ráno z domu vybaveny lahví s pitím (v zimním období termoskou). Za pravidelné čištění lahví jsou zodpovědní rodiče. Pitný režim dětí je dále zajištěn a doplňován barelem s výpustí s čerstvou pitnou vodou, který je k dispozici na stinné místě v zázemí LMŠ.

3.2. Školní rok

Školka je určena pro děti od 2,5 do 7 let. Kapacita skupiny na den je max. 15 dětí, se skupinou dětí pracují 2 průvodci. Školka je v provozu PO – PÁ od 7:45 do 15:00 s návazným dobrovolným programem dle zájmu do 16:30. LMŠ zajišťuje provoz od září do června mimo státních svátků a vánočních prázdnin (v době letních prázdnin pořádáme lesotáborky).

Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) lze po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit provoz v průběhu školního roku. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zasílají koordinátoři na rodiče (mail, sms) neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne ředitelka.

3.3 Denní program

7:45 –8:00 Příchod dětí, převzetí dětí průvodci

8:00 – 11:30 Společný kruh, přivítání, lesní brána, program v lese, dopolední svačinka

11:30 – 12:00 Příprava společného stolování, oběd

12:00 – 14:00 Polední klid, četba, spaní, předškolní příprava

14:00– 15:30 Svačinka, Závěr hlavní části dne, předávaní dětí

Stanovený denní program je flexibilní a může být pozměněn (výpravy, výlety, divadelní představení). Informace o připravovaných akcích oznamovány prostřednictvím info mailu a sms zpráv rodičům, a na webu v sekci „Připravujeme“.

3.4 Školní vzdělávací program (dále ŠVP)

Zaměření dne se odvíjí od ŠVP, který je zpracován pro celý školní rok a tematicky propojen s ročním obdobím a blízkými svátky a tradicemi. Program je přizpůsoben počasí a věkové struktuře přítomných dětí, tj. s přihlédnutím k věku a fyzické zdatnosti. V zimním období odchází jeden z průvodců s menšími dětmi dříve do tepla do zázemí. Menším dětem je umožněn delší polední klid, zatímco starší děti se po pohádce a kratším odpočinku mohou věnovat předškolní přípravě.

3.5 Docházka dětí – Předávání, vyzvedávání, omlouvání dětí

Předávání dítěte probíhá vždy 7:45 – 8:00 v lese nad polyfunkčním domem Pyramida slovním oznámením, že je dítě předáváno. V případě výletů bude místo dohodnuto dle potřeby.

· Rodič je povinen předat dítě bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, teplota…). Rodič při předávání dítěte informuje o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.)

· Průvodci LMŠ kontaktují rodiče telefonicky, je-li dítě v průběhu dne nespokojené, plačtivé (např. z důvodu stesku po rodičích, počínající nemoci) a dohodnou se s nimi na dalším postupu.

· Rodič předá dítě vhodně oblečené a vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.

· Pokud rodič doprovází své dítě v školce, nese za něj odpovědnost a zavazuje se k plnění provozního řádu a pokynů průvodců.

Vyzvedávání dětí probíhá v 15:30 v lese nad polyfunkčním domem Pyramida slovním oznámením, že je dítě předáváno.

· Po předchozí domluvě je možno dítě vyzvednout i v jiném čase (např. po obědě).

· Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, klíště, atd.).

Omlouvání docházky

Omlouvání nepřítomnosti dítěte je možné prostřednictvím emailu, sms koordinátorkám školky (Markétě Benkové, Ludmile Novotné). Náhradu absence (omluvené ráno nejpozději do 7:30) je nutno dohodnout s koordinátorky do konce následujícího měsíce.

3.6 Přijímací řízení, zápis

Zápis - termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května.

O termínech zápisu je veřejnost informována na webu.

Rozhodnutí - ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte. Přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2,5 let a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Rožnovská lesní mateřská škola z.s. je soukromou školou a na přijetí není nárok. Přijetí je plně v kompetenci ředitele školy, který rozhoduje společně s pedagogickými pracovníky s ohledem na:

Kritérium Počet bodů

Zralost dítěte pro předškolní docházku

(dosažení 3 let k 31.8. přísl. roku, samostatnost, zralost pro pobyt v lese) 0-5

Docházka sourozence 5

Děti zaměstnanců LMŠ 5

Aktivní zájem, zapojení a podpora aktivit lesní školky 0-5

Hodnotový soulad rodiny s koncepcí lesních školek 0-5

Soulad s kapacitní potřebou LMŠ (věková struktura, rozsah docházky) 0-5

Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

Přihlášení dětí – Zápis dítěte je možný i v průběhu školního roku. Přihláška je k dispozici u koordinátorkám nebo na webu. Docházka je dohodnuta dle volných kapacit.

3.7 Povinnost předškolního vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Má formu minimální pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00 – 12:00 hodin (mimo školních prázdnin).

Rodiče jsou povinni nahlásit nebo omluvit nepřítomnost dítěte s povinnou předškolní docházkou koordinátorkám telefonicky, mailem nebo osobně.

3.8 Ukončení docházky, změny v docházce

V případě, že chce rodič ukončit nebo změnit docházku svého dítěte, oznámí tuto skutečnost emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Odhlášení či změna je platná ode dne následujícím po posledním dni kalendářního měsíce. Po tuto dobu se platí stále školné. Ode dne odhlášení již není možné si vybírat náhrady.

Rodiče berou na vědomí, že dítě od data nástupu prochází zkušební dobou v trvání 2 měsíců, kdy bude sledována jeho adaptabilita, samostatnost a na základě těchto faktorů bude školou rozhodnuto o případném ukončení docházky dítěte.

Ředitelka může ukončit docházku dítěte po předchozím písemném upozornění rodičů, pokud:

· dítě se bez omluvy nepřetržitě neúčastní po dobu delší než dva týdny,

· není opakovaně uhrazeno školné nebo stravování ve stanoveném termínu a není dohodnut s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

3.9 Individuální vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání je nutno oznámit ředitelce písemně – nejpozději 3 měsíce před zahájením (případně v průběhu) školního roku. Vzor oznámení je k dispozici na webových stránkách školky. Ředitelka doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP).

Ověření úrovně vzdělávání dítěte v doporučených oblastech probíhá v zázemí Rožnovské LMŠ (Pod Kozincem 609, Rožnov p.R) první pondělí v prosinci od 9:00 do 12:00 hodin (případný náhradní termín je stanoven po domluvě s rodiči) formou rozhovoru, her a pracovních listů.

3.10 Účast rodičů na školním programu

Rožnovská LMŠ podporuje zapojení rodičů do chodu školy. Rodiče se mohou účastnit nebo být zapojeni do programu v těchto případech:

· Rodiče doprovází své dítě v školce v rámci adaptace.

· Rodiče dobrovolně pomáhají např. při společných výletech, při rozvojových aktivitách (pletení košíků, keramika, práce se dřevem, apod.), při zvelebování zázemí

· Rodiče se účastní školních slavností

Ve výše uvedených případech nese odpovědnost za své dítě rodič (zákonný zástupce). Rodiče se zároveň zavazují se k plnění provozního řádu a pokynů průvodců.

4. Školné, úhrada stravného, dary

4.1 Školné

Školné je stanoveno ředitelkou školy a oznámeno rodičům nejpozději do termínu zápisu na nový školní rok. Aktuální ceník je k dispozici na webových stránkách Rožnovské LMŠ.

Školné se individuálně liší dle:

- rozsahu nahlášené docházky dítěte

- počtu dětí z jedné rodiny (počet dní/ týdně se sčítá)

- sociálním důvodům (např. dlouhodobá nemoc, doprovod rodiče z důvodu adaptace)

O úlevě (prominutí / snížení) školného rozhoduje ředitelka. Změna musí být stvrzena písemně, dodatečným zápisem v matrice (v registrované přihlášce dítěte).

Plátce uhradí školné bezhotovostním převodem na bankovní účet LMŠ (uveden na webu), případně lze úplatu zaplatit v hotovosti do pokladny koordinátorkám LMŠ.

Rodiče se zavazují hradit školné dle počtu nahlášených dní, které je při přijetí dítěte písemně stvrzeno oběma stranami v přihlášce. Školné se hradí vždy měsíc dopředu a to vždy do 15. předcházejícího měsíce na účet zřizovatele.

4.2 Úhrada stravného

Vzhledem k různým režimům docházky se částka za stravné stanovuje individuálně zpětně na základě docházky (tj. dle počtu odebraných porcí). Stravné se hradí do 15. v měsíci na účet školky nebo v hotovosti koordinátorkám do pokladny.

4.3 Dary

Školka přijímá finanční či věcné dary, na které vystaví potvrzení. Dar v minimální výši 1000,- Kč, kdy dárcem je fyzická osoba, 2000,- Kč kdy dárcem je podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad.

5. Obecné zásady bezpečnosti v Rožnovské LMŠ

Vzhledem k charakteru výuky v LMŠ, která se z převážné části uskutečňuje v proměnlivém venkovním prostředí, může v průběhu programu dojít k mimořádným situacím, vyžadujícím zvláštní (případně krizové) řešení. Průvodci se řídí následujícími doporučeními:

5.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí, hygiena

Podle § 5 odst.1 vyhl. 14/2005 Sb. dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v LMŠ vykonávají průvodci (pedagog, asistent), a to od doby převzetí dítěte až do doby předání dítěte rodiči nebo jím pověřené osobě.

Péče o zdraví

· Do LMŠ jsou přijímány děti zdravé. Rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte oznámit průvodcům jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte či jeho chování.

· Akutní průběh onemocnění - Objeví-li se náhle jakékoliv příznaky onemocnění u dítěte v průběhu dne ve školce, jsou rodiče telefonicky informováni průvodcem a vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte. Do příchodu rodiče je dítě pod dohledem průvodce drženo v izolaci (v zázemí) mimo ostatní děti. V případě akutního zvracení, průjmu průvodce dítěti asistuje při hygieně a zajistí úklid koupelny a toalety po jejím použití.

· Stane-li se úraz, LMŠ podle závažnosti zranění ošetří dítě, a oznámí úraz rodičům. Při vážném úrazu, alergické reakci, epileptickém záchvatu je volána rychlá záchranná pomoc.

· V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno průvodci.

· Průvodci pravidelně absolvují kurz první pomocí se zaměřením na děti. Mají v batohu stále k dispozici lékárničku, mobilní čísla rodičů a záchranných složek.

Hygiena při pobytu venku

· Při pobytu venku nosí průvodci v batohu láhev s pitnou vodou a vlhčené desinfekční ubrousky

· Průvodci pomáhají dětem s hygienou. Asistují při mytí rukou před společnou svačinou či obědem

5.2 Zásady bezpečnosti při pobytu venku

Průvodci se řídí pravidly a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Při uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují následující zásady:

· pobyt dětí v přírodě - využívají se především známá bezpečná místa, která jsou při příchodu dětí prohlédnuta, případné nebezpečné věci odstraněny (sklo, hřebíky, plechovky, plechy)

· přesuny dětí při pobytu mimo území LMŠ po pozemních komunikacích. Děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech, skupina je zpravidla doprovázena 2 průvodci (pedagogem a asistentem), z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci. Skupina využívá k přesunu především chodníků a levé krajnice vozovky, vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce.

· rozdělávání ohně - pouze na místech určených k rozdělávání ohně, za přítomnosti průvodců. V blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál vhodný k hašení otevřeného ohně. Pedagogický dozor zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál.

· sportovní činnost a pohybové aktivity (lezení po stromech, houpačky, prolézačky) – průvodci kontrolují funkčnost a bezpečnost a řídí riziko při hře.

5.3 Pravidla chování v lese

Při pobytu venku průvodci (případně rodiče) vedou děti k dodržování těchto pravidel:

· Držíme se pospolu. Když si hraji, mám dospělého na dohled, vidím a slyším kamaráda.

· Když uslyším volat své jméno – odpovím, zastavím se a otočím se.

· Když uslyším píšťalku nebo volání, přiběhnu.

· Čekám na setkávacích místech.

· Neběhám s ostrými předměty (nářadí, klacky), nešermuji s ostrými předměty, je-li blízko kamarád, klacek držím směrem dolů. Nezvedám do výše obličeje.

· Bez průvodce nelezeme na hromadu dřeva.

· Na stromy lezu po domluvě s průvodcem.

· Jím pouze to, co nám dovolí průvodce.

· Hub a mrtvých zvířat se nedotýkám rukou, pouze klacíkem.

· Nenechávám v lese odpadky.

· Hlídám si své věci (batoh, oblečení).

5.4 Doporučený postup v případě krizové situace

· Vyhodnocení situace průvodci, případně osobami, kteří jsou na místě, kontaktování koordinátorek školky.

· Jeden z průvodců zůstává se skupinou a zajistit bezpečnost ostatních dětí, druhý řeší situaci.

· Dle závažnosti situace, existuje-li obava o zdraví, život a bezpečnost dítěte, alarmuje Policii ČR na tel. 158, případně Záchrannou službu na tel. 155 anebo Hasiče na tel. 150.

· Při ztrátě dětí z dohledu se doporučuje - sestavit mapu možností, vydat se na vytipovaná místa, povolat někoho k lektorovi co zůstal s dětmi, zkontrolovat děti cestou k jejich bydlišti. Volat do 1/2 hodiny, kdy jsou děti z dohledu.

· Dle vzniklé situace jsou informováni rodiče dětí, kterých se riziko týká. Informuje je buď lektor anebo přítomná koordinátorka.

· V případě, že riziko pominulo dříve, než přijede Policie ČR a hasiči, je třeba pohotovost odvolat, odvolává ten, který ji přivolal.

5.5 Doporučení pro rodiče

Co do batůžku (celoročně):

§ Batůžek s prsním popruhem

§ Do baťůžku: náhradní ponožky/punčochy, kalhotky/slipy, tepláky, kapesníky, pláštěnku, dopolední svačinu v malé krabičce a pití v malé lahvičce / termosce (v průběhu dne bude doplňováno průvodci)

§ Nedoporučuje se nosit sladkosti do školky. Pro případ zvláštních příležitostí (narozenin, svátku) sušené ovoce, perníčky apod.

§ Nedoporučuje se nosit z domu hračky (v případě potřeby, pak takovou, která se vleze do baťůžku. Drahé elektronické hračky, repliky zbraní nejsou akceptovány.

Jak dítě oblékat

Oblečení je nutno přizpůsobit počasí. Během celého roku je dobré vrstvit s přihlédnutím k tomu, že v lese je chladněji. V případě mokra – nepromokavé svrchní kalhoty a dobré boty (gumáky, pevná nepromokavá obuv). V zimě čepici na uši (kukla, nákrčník), náhradní rukavice.

Doporučení ohledně zdraví dítěte

Rodič je povinen informovat o aktuální zdravotním stavu. Rodiče jsou povinní informovat o alergiích dítěte. Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky.

Dítě je nutno nechat doma projeví-li se u něj:

· zvýšená teplota (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů) kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě,

· zvracení, průjem bolest v uchu, atd.

· v případě delšího onemocnění je třeba, aby nástup do školky rodič konzultoval s lékařem)

· Klíště - Rodiče dbají na řádné prohlédnutí dítěte po pobytu ve školce

6. Podmínky zacházení s majetkem školy

Děti jsou průvodci vedeny k ochraně majetku LMŠ. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte od průvodců plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v zázemí LMŠ a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí průvodcům.

7. Závěrečná ustanovení

Provozní řád je závazný pro všechny děti, jejich rodiče a všechny zaměstnance LMŠ. Je zveřejněn na webu a v zázemí LMŠ.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě a nabývá účinnosti dne 21.8.2020

Rodiče jsou informování o aktualizaci školního řádu emailem.

Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu vydaného dne 1.8.2018

Ředitelka: Dana Hradilová, v.z. Ing. Ludmila Novotná

Kontakt

Rožnovská lesní mateřská škola z.s.
Horní dráhy 2761
756 61    Rožnov pod Radhoštěm
tel: 777 930 943
e-mail: skolka@lsroznov.cz
IČ: 05155088