• Banner 02
 • Banner 03
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 09

ŠVP

ŠVP Rožnovské lesní mateřské školy z.s.

ŠVP byl vypracován na základě podkladů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jež vychází z požadavků, které jsou ukotveny v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR. Vychází ze specifik lesních mateřských škol a čerpá inspiraci z alternativních pedagogických směrů (např. lesní pedagogiky, intuitivní pedagogiky, waldorfské pedagogiky, montessori pedagogiky).

Obsah

 1. Identifikační údaje o mateřské škole, charakteristika školy. 2

1.1 Identifikační údaje. 2

1.2. Charakteristika školy. 2

1.3. Podmínky a organizace vzdělávání 2

1.3.1 Zázemí 2

1.3.2 Provoz, kapacita Rožnovské LMŠ.. 3

1.3.3. Personální zajištění 4

1.3.4. Komunitní způsob fungování školky. 4

1.3.5. Životospráva a stravování 4

 1. Vzdělávání 5

2.1. Vzdělávací obsah a jeho zdroje. 5

2.2. Vzdělávací oblasti a příklady jejich realizace. 6

2.2.1.      Dítě a jeho tělo.. 6

2.2.2.        Dítě a jeho psychika. 6

2.2.3.        Dítě a ten druhý. 6

2.2.4.        Dítě a společnost. 7

2.2.5.        Dítě a svět. 7

2.3. Vzdělávací program (integrované bloky). 7

 1. Evaluace. 8

3.1. Evaluace dětí 8

3.2. Evaluace pedagogů.. 8

 

 1. Identifikační údaje o mateřské škole, charakteristika školy

1.1 Identifikační údaje

Název: Rožnovská lesní mateřská škola z.s.

Sídlo: Horní Dráhy 2761, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

Zřizovatel: Rožnovská lesní mateřská škola z.s.

Právní forma: spolek

IČO: 05155088

Webové stránky: www.lsroznov.cz

Kapacita: 15 dětí na den

ŠVP vypracoval pedagogický a koordinační tým, aktualizace 4.9.2017.

 

1.2. Charakteristika školy

Rožnovská lesní mateřská škola z.s. (dále jen Rožnovská LMŠ) se nachází na kopci Kozinec na místě nazvaném Výsluní. Tvoří ho velký zatravněný pozemek s přírodní loukou, na kterém se nachází sad, zahrádka, zastřešená stodola s pískem, uzamykatelné zázemí, ohniště, sociální zázemí, tekoucí voda. Pozemek se nachází v těsné blízkosti lesa, který děti ke svému pobytu hojně využívají.

Kapacita Rožnovské LMŠ je 15 dětí na den, je určena pro děti od  2,5 do 7 let. Vychází a inspiruje se přírodní pedagogikou, která má tradici v Německu; přejímá některé prvky waldorfské, montessori a intuitivní pedagogiky. 

Rožnovská LMŠ zahájila svou činnost v r. 2010 pod názvem Lesní školka Na Kozinci, v roce 2016 pokračovala jako Lesní školka Rožnov.

 

1.3. Podmínky a organizace vzdělávání

1.3.1 Zázemí

Zázemí Rožnovské LMŠ je dostupné pěšky (5 min chůze lesem od parkoviště rekreačního střediska hotelu Energetik a Koliby Kordulka). Dostupnost ke kolibě Kordulka je bezbariérová, cesta k zázemí vede lesem.

Vzdělávání a výchova dětí probíhá ve volné přírodě. Větší část dne tráví děti v lese, kde procházejí pravidelné trasy s určenými prostory pro svačinu, zastávky, hry a tvoření. Rozmanité biotopy (jehličnatý les, smíšený les, skála, potůček) a členitý terén jsou pro děti výborným pohybovým, tvořivým a „vzdělávacím“ prostředím.

Zázemí se nachází v těsné blízkosti lesa. Na pronajatém pozemku o rozloze cca 1900 m2 je k dispozici:

 • stodola (zděný otevřený přístřešek s pískovištěm a stolem s lavicemi)
 • sad a zahrádka (záhony, bylinkový koutek),
 • dřevěné pódium,
 • uzamykatelné prostory pro uskladnění pomůcek a lůžkovin,
 • zděný vytápěný dům

 

 

.3.2 Provoz, kapacita Rožnovské LMŠ

Popis provozu

Rožnovská LMŠ poskytuje služby předškolního vzdělávání pro děti ve věku od  2,5  do 7 let. Školka je v celodenním provozu od 7:45 do 15:00 PO – PÁ od září do června kromě státních svátků a vánočních prázdnin. Celotýdenní docházka je povinná pouze pro předškolní děti. U ostatních dětí umožňujeme docházku dle individuálních potřeb na různý počet dní v týdnu (do naplnění kapacity 15 dětí na den). Přijímány jsou i předškolní děti s individuálním vzdělávacím plánem. V případě uvolnění kapacity je možno přijmout dítě na uvolněné místo i v průběhu roku.    

Kapacita skupiny na den je max. 15 dětí, se skupinou dětí pracují 2 průvodci. Velikost skupiny umožňuje individuální a respektující přístup k dětem. Skupina je věkově heterogenní, což usnadňuje přirozenější nácvik sociálních dovedností. V době ranního a odpoledního předávání dětí je přítomen pedagogický pracovník s kvalifikací splňující požadavky na kvalifikaci podle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

Organizace provozu

Zápis dítěte probíhá na základě přihlášky (k dispozici u koordinátorů nebo na webu) a osobního pohovoru. Při nástupu nového dítěte je kladen velký důraz na jeho počáteční adaptaci. Z počátku preferujeme přítomnost jednoho z rodičů. Přijímáme děti, které jsou schopné základní sebeobsluhy.

Předávání dítěte probíhá vždy 7:45 – 8:00 nad parkovištěm u Kordulky slovním oznámením, že je dítě předáváno. V případě výletů je místo dohodnuto dle potřeby. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte. Rodič při předávání dítěte informuje o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.).

Vyzvedávání dětí probíhá v 15:00 při celodenní docházce na stejném místě slovním oznámením, že je dítě předáváno. Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne (úrazy, vyjmutí klíštěte, atd.).

Rožnovská LMŠ si o výchově a vzdělávání dětí vede dokumentaci (evidence dětí, denní docházka, individuální karty o dítěti, jeho potřebách, zdravotním stavu a rozvoji, kniha úrazů, zápisy z pedagogických porad).

Denní program

7:45    - 8:00              Příchod dětí, převzetí dětí průvodci u Kordulky

8:15    - 11:15           Společný kruh, přivítání, lesní brána, program v lese, dopolední svačinka, při                              nepříznivém počasí cesta k zázemí

11:30  - 12:20           Příprava společného stolování, oběd

12:30  - 14:00           Polední klid, četba, spaní, předškolní příprava

14:00 – 14:45           Odpolední svačinka, volná hra, společné tvoření podle zájmu dětí

     15:00                  Vyzvedávání dětí u Kordulky, reflexe s rodiči

Každý den má svůj program. Během dne se střídají aktivity volné a aktivity, které vznikají pod vedením pedagoga, díky nimž děti dosahují zklidnění a koncentrace. Dítěti je ponechána možnost volby, zda se aktivit účastní nebo pouze přihlíží. Součástí programu je i prostor pro spontánní hru, ke které samo přírodní prostředí vybízí. Školka zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí. Používá pracovní listy pro předškoláky a sleduje rozvoj jejich klíčových kompetencí. 

Pravidelný rytmus dne, řád a rituály se odráží v každodenních aktivitách, v běhu týdne i koloběhu roku. Řád naplňuje děti potřebným pocitem bezpečí a jistoty, které jsou pevnou základnou pro jejich další rozvoj.

Pro bezpečné a bezproblémové fungování během dne jsou sepsána pravidla, se kterými jsou seznámeni všichni, kdo se provozu účastní. Pravidla jsou k dispozici na nástěnce, a jsou součástí provozního řádu.

1.3.3. Personální zajištění

Trvale udržitelný stabilní provoz zajišťuje ředitel a zástupce ředitele (zodpovědný za koordinaci provozu), a dále tým průvodců (tvořený pedagogickými i nepedagogickými zaměstnanci, kteří splňují požadavky na kvalifikaci podle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících).

Zaměstnanci (tzn. pedagogové a koordinátoři, ředitel a zástupce ředitele), se pravidelně potkávají jak na kolektivních schůzkách, tak při individuálních konzultacích. Spolupracujeme s odborníky a dalšími pedagogy, kteří můžou být na tyto schůzky a konzultace přizváni.

Komunikace s rodiči probíhá jednak na společných setkání s rodiči, tak formou individuálních pohovorů, nebo prostřednictvím mailu (provozní informace).

1.3.4. Komunitní způsob fungování školky

Rožnovská LMŠ podporuje zapojení rodičů do chodu školy. Škola je přirozeně integrovaná do života rodiny. Děti se tak mohou učit z širší palety vzorů, protože rodiče se podílejí svojí prací a účastí na budování a utváření celkové atmosféry. Pro děti cennou zkušeností, že každý může svým dílem obohatit společenství a že každý v něm má své místo. Rodiče dobrovolně pomáhají např. při společných výletech, při rozvojových aktivitách (pletení košíků, keramika, práce se dřevem, apod.), při zvelebování zázemí, školních slavnostech, atd.

1.3.5. Životospráva a stravování

LMŠ nabízí dětem intenzivní pobyt v přírodním prostředí, jehož význam vnímáme jako zásadní pro zásady zdravého životního stylu, podporuje v dětech fyzickou zdatnost, imunitu a odolnost.

 

 1. Vzdělávání

2.1. Vzdělávací obsah a jeho zdroje

Vzdělávací obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je sestaven tak, aby díky jeho uplatňování bylo dosaženo klíčových kompetencí tak, jak jsou popsány v RVP. Do programu jsou dále zařazovány dílčí části tematických oblastí doporučených RVP a činnosti rozvíjející školní připravenost.

Z charakteru zázemí a inspirace konceptem lesních mateřských škol (tzn. každodenního pobytu v přírodě) vyplývají i preferované činnosti a formy naplnění vzdělávacích obsahu, zejména volná hra a experimentování, učení prožitkem, tvořivá práce s přírodním materiálem. Ve srovnání s jinými mateřskými školami děti nezatěžujeme klasickými hračkami. Děti mají k dispozici pracovní náčiní jako například kolečka, motyčky, nejčastěji však využívají věci z okolí (klacíky, členitost terénu, potůček, přírodniny atd.). Tím jsou děti odkázány více na vlastní schopnost tvořit, imaginaci, sociální dovednosti, samostatnost.

Waldorfská pedagogika nás inspiruje k uvědomění o nepostradatelnosti denního řádu v životě dětí, ale také k vnímavosti k proměnám přírody během roku. Pocit řádu a předvídatelnost některých dějů přináší do psychiky dítěte pocit bezpečí a stálosti věcí. Inspirovali jsme se konceptem pravidelných slavností, které přirozeně reflektují dění v přírodě a zároveň se stávají důvodem pro setkávání širší komunity (rodičů a přátel).

Intuitivní pedagogika se snaží dosáhnout toho, aby se dítě stalo vnitřně svobodným člověkem, kterého není možné zmanipulovat, který si samostatně utváří svůj vlastní život. Který ví, co chce a neplete si to s tím, co od něj chce jeho okolí nebo společnost. Děti je třeba vést příkladem, proto hlavním požadavkem, kladeným na učitele v intuitivní pedagogiky, je být sám sebou. V Rožnovské LMŠ se inspirujeme pojetím svobody a autenticity sebe sama.

Každodenní pobyt dětí a pedagogů v přírodě nás přirozeně táhne k enviromentální výchově. Děti jsou skrze hry či apel pedagoga přirozeně vedeny k vnímavosti vůči přírodním zákonům a proměnlivosti přírody. Takto se zcela přirozeně utváří pozitivní vztah k přírodě a touha ji chránit.

Montessori pedagogika je inspirací zejména tím, že vychází z potřeb malého dítěte, učí ho rozvíjet jeho smyslové vnímání, kterým objevuje okolní prostředí, ale i samo sebe. Učitel v tomto přístupu podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si své pracovní návyky a řád, i vytvářet si svůj vlastní názor.

Dalšími inspiračními zdroji jsou zásady přístupu Respektovat a být respektován. Děti jsou vnímány v komunikaci a společném rozhodování jako partneři, kteří se mohou na společném rozhodování podílet. Spolu s dětmi jsou utvářeny aktivity. Každý má prostor vyslovit svůj názor. Ale také se učíme naslouchat a respektovat názor či postřeh druhého. Děti se za podpory pedagoga učí důstojně zvládat konfliktní situace, sociální chování ve skupině. Pedagog je průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním. Mnoho aktivit vzniká na základě impulsů, se kterými děti přicházejí. Pedagog je pouze rozvíjí a pomáhá je uchopit v širším rámci. Jeho cílem je probouzet aktivní zájem dětí a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a pozorovat.

Další metodou, která přirozeně vyvěrá z přírodních podmínek, je prožitkové učení. Dětem nejsou předávány hotové informace, názory. Dítě dochází k vlastním závěrům na základě prožité zkušenosti. Vše okolo si může ohmatat, prožít, zakusit (v rámci pravidel bezpečnosti) a tím si utvářet reálnou představu o možnostech okolního světa.

Díky intenzivnímu pobytu v proměnlivém přírodním prostředí jsou děti mnohem více konfrontovány s různými předvídatelnými a i nepředvídatelnými situacemi a to nahrává k tzv. situačnímu učení. Reálné situace vzniklé během pobytu v lese dávají dětem možnost rozšiřovat svoje sociální dovednosti.

2.2. Vzdělávací oblasti a příklady jejich realizace

2.2.1.  Dítě a jeho tělo

 • uvědomění si vlastního těla (při pobytu venku a střídání počasí: jak tělo reaguje na různé vnější podněty)
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (hrubá motorika např. skákání přes potok, lezení po kmenu vyvráceného stromu, jemná motorika: sběr šišek, drobných semínek, hra s pískem, vázání uzlů, práce na zahrádce)
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti (naučit se reagovat na krátkodobé nepohodlí - např. déšť), osvojení si věku přiměřených praktických dovedností (např. práce se dřevem, pomoc s přípravou slavností, práce na zahrádce)
 • vytváření zdravých životních návyků (pohyb, pobyt venku, respekt k přírodě a ostatním)

2.2.2.  Dítě a jeho psychika

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností - vnímání, naslouchání, porozumění,
 • výslovnost, vyjadřování (věkově heterogenní malá skupina dětí umožňuje přirozený nácvik těchto dovedností, pravidelné konzultace s logopedem)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu (viz výše; menší skupina dává pocit bezpečí a větší prostoru k nácviku kultivovaného projevu)
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní (viz jemná motorika, tvorba, kreslení písmen do hlíny, písku), abeceda, čísla
 • rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • rozvoj schopnosti sebeovládání (např. počkat na ostatní na předem domluvených místech v lese v dohledu pedagoga, respektovat společně vytvořená pravidla)
 • rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy (podpora menší skupinky dětí a spolupracující komunity rodičů),
 • posilování přirozených poznávacích citů: zvídavosti, zájmu, radosti z objevování (bezprostřední zkušenost s přírodou, možnost vidět v čase se měnící okolí, zkušenost s pěstováním (od klíčení semínek po sběr úrody)

2.2.3.  Dítě a ten druhý

 • podpora podobnosti (spolupráce) a rozdílnosti (diverzita) – učíme se ji přijímat a na obou těchto charakteristikách budujeme skupinu (komunitu)
 • rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních (dovednost diskuze, formulace svého názoru, dovednost dohody jako možnosti řešení konfliktu)
 • rozvoj spolupráce ve skupině (plné začlenění ve skupině, pocit uznání)
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému (tvoříme pravidla společně)
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými (podpora a učení se říkat "ne" a zároveň respekt k tomu, kdo říká "ne")

2.2.4.  Dítě a společnost

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství lidí (spolupracovat, spolupodílet se)
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v něm dítě žije (výlety a návštěvy např. do kulturních zařízení - knihovna, ZUŠ, Valašské muzeum v přírodě - seznámí s tradicemi kraje a historii)

2.2.5Dítě a svět

 • přirozené pozorování blízkého prostředí, okolní přírody a života v něm, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
 • poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí
 • ekologicky motivované hry (vyčištění lesa, potoka)
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

2.3. Vzdělávací program (integrované bloky)

Vzdělávací program je realizován formou 4 integrovaných bloků vzhledem k ročnímu období - jaro, léto, podzim, zima. Každému integrovanému bloku přísluší alespoň jedno společné setkání s rodiči a dětmi a širší komunitou (můžou to být např. slavnosti, společné táboráky, vánoční jarmark, házení Morany do potoka atp.).

Vzdělávací nabídka každého integrovaného bloku má na zřeteli rovnoměrné rozvíjení všech kompetencí vytyčených v Rámcovém vzdělávacím programu, tj: kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, kompetence činnostní a občanské a zároveň se snaží zahrnout všechny oblasti výše (bod 2.2).

Integrované bloky "roční období" jsou dostatečně široké na to, aby umožnily různorodé aktivity a zároveň dost konkrétní, aby je děti mohly smysluplně prožít a každodenním pobytem venku je pozorovat v celé své rozmanitosti. Dávají velký prostor pedagogům a situačnímu učení z toho, co nám příroda sama nabízí (např. ve formě materiálu, ze kterého děti dále tvoří).

Dětem nabízíme hry, básničky, pohybová říkadla, písničky (i s hudebními nástroji), tvořivé aktivity, práce na pozemku, práce s knihami a didaktickými pomůckami, četba.

Volná hra dětí je nedílnou součástí přirozeného rozvoje osobnosti u dětí předškolního věku. Děti u ní mají možnost rozvíjet většinu cílových kompetencí. Pro volnou hru je vymezen dostatečný prostor jak v dopolední, tak i v odpolední části dne.

Ve snaze zajistit dětem různorodou aktivitu jsou jim nabízeny ucelenější tvořivé aktivity zejména v odpoledních hodinách. To může být např. keramické tvoření, muzikoterapie, pletení košíků z pedigu, odlévání stop zvěře. Tyto aktivity jsou zajišťovány jak pedagogickými pracovníky Rožnovské LMŠ tak i externími lektory nebo rodiči dětí. Součástí vzdělávací nabídky je i tvořivé prostředí jako zahrádka, stodola, sad, pískoviště.

Předškolní příprava probíhá denně jak v rámci dopoledního programu, tak v odpolední fázi, kdy se u předškolních dětí pedagogové soustředí, mj. na základě pracovních listů, o dosažení školní zralosti. Předškolní výchova obsahuje grafomotorická cvičení pro rozvoj jemné motoriky, předmatematickou výchovu pro uchopení základní matematické představivosti, základní znalost abecedy a číslic, logopedická cvičení, znalost barev a rozvoj logického myšlení. Ve věkově heterogenní skupině dětí předškolní děti přirozeně tíhnou k složitějším úkolům.

V každém měsíci bývají i aktivity, které rozvíjejí i kompetence činnostní a občanské. Jsou to například návštěvy knihovny, programu ZUŠ, Valašského muzea v přírodě, místních farem.

Každodenní pobyt venku si klade vyšší nároky na samostatnost a sebeobslužnost dětí. Tyto kvality se také snažíme u dětí cíleně rozvíjet.

 1. Evaluace

3.1. Evaluace dětí

 • Evaluace dětí probíhá zejména na základě pozorování. Každé dítě má svou osobní kartu, kde je stručně popsán jeho vývoj.
 • Závěry pozorování jsou rodičům sdělovány zásadně ústně během předávání dítěte rodičům (důležité události dne) nebo během individuálních konzultací s rodiči, na které je vyhrazen zvláštní časový úsek.
 • Jsme otevřeni spolupráci při harmonizaci rodinného prostředí dítěte
 • Web, email a facebook slouží zejména ke sdělení provozních informací, oznámení o nadcházejících událostech a akcích, které proběhly. Na web a facebook umisťujeme fotky jednak ze zvláštních akcí, tak i z průběhů "všedních" dní abychom dokreslily rodičům, co a jak ve školce děláme (uzavřená fb skupina).

3.2. Evaluace pedagogů

 • Evaluace pedagogů probíhá průběžně. Dále na kolektivních schůzkách a při individuálních konzultacích.
 • Pedagogové si vedou plány integrovaných bloků, dílčí přípravy, přispívají návrhy vhodných aktivit, včetně vlastní reflexe a návrhů na zlepšení.
 • Pedagogové své zkušenosti sdílí s ostatními pedagogy i koordinátory
 • Pedagogové jsou motivováni k dalšímu vzdělávání, návštěvám kurzů a seminářů, sledování odborných publikací a článků s tématikou lesních mateřských škol. Dále podporujeme spolupráci s jinými lesními mateřskými školami a se vzdělávacími institucemi v blízkém okolí.ŠVP Rožnovské lesní mateřské školy z.s.

  ŠVP byl vypracován na základě podkladů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jež vychází z požadavků, které jsou ukotveny v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR. Vychází ze specifik lesních mateřských škol a čerpá inspiraci z alternativních pedagogických směrů (např. lesní pedagogiky, intuitivní pedagogiky, waldorfské pedagogiky, montessori pedagogiky).

  Obsah

  1. Identifikační údaje o mateřské škole, charakteristika školy. 2

  1.1 Identifikační údaje. 2

  1.2. Charakteristika školy. 2

  1.3. Podmínky a organizace vzdělávání 2

  1.3.1 Zázemí 2

  1.3.2 Provoz, kapacita Rožnovské LMŠ.. 3

  1.3.3. Personální zajištění 4

  1.3.4. Komunitní způsob fungování školky. 4

  1.3.5. Životospráva a stravování 4

  1. Vzdělávání 5

  2.1. Vzdělávací obsah a jeho zdroje. 5

  2.2. Vzdělávací oblasti a příklady jejich realizace. 6

  2.2.1.      Dítě a jeho tělo.. 6

  2.2.2.        Dítě a jeho psychika. 6

  2.2.3.        Dítě a ten druhý. 6

  2.2.4.        Dítě a společnost. 7

  2.2.5.        Dítě a svět. 7

  2.3. Vzdělávací program (integrované bloky). 7

  1. Evaluace. 8

  3.1. Evaluace dětí 8

  3.2. Evaluace pedagogů.. 8

   


  1. Identifikační údaje o mateřské škole, charakteristika školy

  1.1 Identifikační údaje

  Název: Rožnovská lesní mateřská škola z.s.

  Sídlo: Horní Dráhy 2761, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

  Zřizovatel: Rožnovská lesní mateřská škola z.s.

  Právní forma: spolek

  IČO: 05155088

  Webové stránky: www.lsroznov.cz

  Kapacita: 15 dětí na den

  ŠVP vypracoval pedagogický a koordinační tým, aktualizace 4.9.2017.

   

  1.2. Charakteristika školy

  Rožnovská lesní mateřská škola z.s. (dále jen Rožnovská LMŠ) se nachází na kopci Kozinec na místě nazvaném Výsluní. Tvoří ho velký zatravněný pozemek s přírodní loukou, na kterém se nachází sad, zahrádka, zastřešená stodola s pískem, uzamykatelné zázemí, ohniště, sociální zázemí, tekoucí voda. Pozemek se nachází v těsné blízkosti lesa, který děti ke svému pobytu hojně využívají.

  Kapacita Rožnovské LMŠ je 15 dětí na den, je určena pro děti od  2,5 do 7 let. Vychází a inspiruje se přírodní pedagogikou, která má tradici v Německu; přejímá některé prvky waldorfské, montessori a intuitivní pedagogiky. 

  Rožnovská LMŠ zahájila svou činnost v r. 2010 pod názvem Lesní školka Na Kozinci, v roce 2016 pokračovala jako Lesní školka Rožnov.

   

  1.3. Podmínky a organizace vzdělávání

  1.3.1 Zázemí

  Zázemí Rožnovské LMŠ je dostupné pěšky (5 min chůze lesem od parkoviště rekreačního střediska hotelu Energetik a Koliby Kordulka). Dostupnost ke kolibě Kordulka je bezbariérová, cesta k zázemí vede lesem.

  Vzdělávání a výchova dětí probíhá ve volné přírodě. Větší část dne tráví děti v lese, kde procházejí pravidelné trasy s určenými prostory pro svačinu, zastávky, hry a tvoření. Rozmanité biotopy (jehličnatý les, smíšený les, skála, potůček) a členitý terén jsou pro děti výborným pohybovým, tvořivým a „vzdělávacím“ prostředím.

  Zázemí se nachází v těsné blízkosti lesa. Na pronajatém pozemku o rozloze cca 1900 m2 je k dispozici:

  • stodola (zděný otevřený přístřešek s pískovištěm a stolem s lavicemi)
  • sad a zahrádka (záhony, bylinkový koutek),
  • dřevěné pódium,
  • uzamykatelné prostory pro uskladnění pomůcek a lůžkovin,
  • zděný vytápěný dům

   

   

  .3.2 Provoz, kapacita Rožnovské LMŠ

  Popis provozu

  Rožnovská LMŠ poskytuje služby předškolního vzdělávání pro děti ve věku od  2,5  do 7 let. Školka je v celodenním provozu od 7:45 do 15:00 PO – PÁ od září do června kromě státních svátků a vánočních prázdnin. Celotýdenní docházka je povinná pouze pro předškolní děti. U ostatních dětí umožňujeme docházku dle individuálních potřeb na různý počet dní v týdnu (do naplnění kapacity 15 dětí na den). Přijímány jsou i předškolní děti s individuálním vzdělávacím plánem. V případě uvolnění kapacity je možno přijmout dítě na uvolněné místo i v průběhu roku.    

  Kapacita skupiny na den je max. 15 dětí, se skupinou dětí pracují 2 průvodci. Velikost skupiny umožňuje individuální a respektující přístup k dětem. Skupina je věkově heterogenní, což usnadňuje přirozenější nácvik sociálních dovedností. V době ranního a odpoledního předávání dětí je přítomen pedagogický pracovník s kvalifikací splňující požadavky na kvalifikaci podle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

  Organizace provozu

  Zápis dítěte probíhá na základě přihlášky (k dispozici u koordinátorů nebo na webu) a osobního pohovoru. Při nástupu nového dítěte je kladen velký důraz na jeho počáteční adaptaci. Z počátku preferujeme přítomnost jednoho z rodičů. Přijímáme děti, které jsou schopné základní sebeobsluhy.

  Předávání dítěte probíhá vždy 7:45 – 8:00 nad parkovištěm u Kordulky slovním oznámením, že je dítě předáváno. V případě výletů je místo dohodnuto dle potřeby. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte. Rodič při předávání dítěte informuje o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.).

  Vyzvedávání dětí probíhá v 15:00 při celodenní docházce na stejném místě slovním oznámením, že je dítě předáváno. Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne (úrazy, vyjmutí klíštěte, atd.).

  Rožnovská LMŠ si o výchově a vzdělávání dětí vede dokumentaci (evidence dětí, denní docházka, individuální karty o dítěti, jeho potřebách, zdravotním stavu a rozvoji, kniha úrazů, zápisy z pedagogických porad).

  Denní program

  7:45    - 8:00              Příchod dětí, převzetí dětí průvodci u Kordulky

  8:15    - 11:15           Společný kruh, přivítání, lesní brána, program v lese, dopolední svačinka, při                              nepříznivém počasí cesta k zázemí

  11:30  - 12:20           Příprava společného stolování, oběd

  12:30  - 14:00           Polední klid, četba, spaní, předškolní příprava

  14:00 – 14:45           Odpolední svačinka, volná hra, společné tvoření podle zájmu dětí

       15:00                  Vyzvedávání dětí u Kordulky, reflexe s rodiči

  Každý den má svůj program. Během dne se střídají aktivity volné a aktivity, které vznikají pod vedením pedagoga, díky nimž děti dosahují zklidnění a koncentrace. Dítěti je ponechána možnost volby, zda se aktivit účastní nebo pouze přihlíží. Součástí programu je i prostor pro spontánní hru, ke které samo přírodní prostředí vybízí. Školka zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí. Používá pracovní listy pro předškoláky a sleduje rozvoj jejich klíčových kompetencí. 

  Pravidelný rytmus dne, řád a rituály se odráží v každodenních aktivitách, v běhu týdne i koloběhu roku. Řád naplňuje děti potřebným pocitem bezpečí a jistoty, které jsou pevnou základnou pro jejich další rozvoj.

  Pro bezpečné a bezproblémové fungování během dne jsou sepsána pravidla, se kterými jsou seznámeni všichni, kdo se provozu účastní. Pravidla jsou k dispozici na nástěnce, a jsou součástí provozního řádu.

  1.3.3. Personální zajištění

  Trvale udržitelný stabilní provoz zajišťuje ředitel a zástupce ředitele (zodpovědný za koordinaci provozu), a dále tým průvodců (tvořený pedagogickými i nepedagogickými zaměstnanci, kteří splňují požadavky na kvalifikaci podle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících).

  Zaměstnanci (tzn. pedagogové a koordinátoři, ředitel a zástupce ředitele), se pravidelně potkávají jak na kolektivních schůzkách, tak při individuálních konzultacích. Spolupracujeme s odborníky a dalšími pedagogy, kteří můžou být na tyto schůzky a konzultace přizváni.

  Komunikace s rodiči probíhá jednak na společných setkání s rodiči, tak formou individuálních pohovorů, nebo prostřednictvím mailu (provozní informace).

  1.3.4. Komunitní způsob fungování školky

  Rožnovská LMŠ podporuje zapojení rodičů do chodu školy. Škola je přirozeně integrovaná do života rodiny. Děti se tak mohou učit z širší palety vzorů, protože rodiče se podílejí svojí prací a účastí na budování a utváření celkové atmosféry. Pro děti cennou zkušeností, že každý může svým dílem obohatit společenství a že každý v něm má své místo. Rodiče dobrovolně pomáhají např. při společných výletech, při rozvojových aktivitách (pletení košíků, keramika, práce se dřevem, apod.), při zvelebování zázemí, školních slavnostech, atd.

  1.3.5. Životospráva a stravování

  LMŠ nabízí dětem intenzivní pobyt v přírodním prostředí, jehož význam vnímáme jako zásadní pro zásady zdravého životního stylu, podporuje v dětech fyzickou zdatnost, imunitu a odolnost.

  1. Vzdělávání

  2.1. Vzdělávací obsah a jeho zdroje

  Vzdělávací obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je sestaven tak, aby díky jeho uplatňování bylo dosaženo klíčových kompetencí tak, jak jsou popsány v RVP. Do programu jsou dále zařazovány dílčí části tematických oblastí doporučených RVP a činnosti rozvíjející školní připravenost.

  Z charakteru zázemí a inspirace konceptem lesních mateřských škol (tzn. každodenního pobytu v přírodě) vyplývají i preferované činnosti a formy naplnění vzdělávacích obsahu, zejména volná hra a experimentování, učení prožitkem, tvořivá práce s přírodním materiálem. Ve srovnání s jinými mateřskými školami děti nezatěžujeme klasickými hračkami. Děti mají k dispozici pracovní náčiní jako například kolečka, motyčky, nejčastěji však využívají věci z okolí (klacíky, členitost terénu, potůček, přírodniny atd.). Tím jsou děti odkázány více na vlastní schopnost tvořit, imaginaci, sociální dovednosti, samostatnost.

  Waldorfská pedagogika nás inspiruje k uvědomění o nepostradatelnosti denního řádu v životě dětí, ale také k vnímavosti k proměnám přírody během roku. Pocit řádu a předvídatelnost některých dějů přináší do psychiky dítěte pocit bezpečí a stálosti věcí. Inspirovali jsme se konceptem pravidelných slavností, které přirozeně reflektují dění v přírodě a zároveň se stávají důvodem pro setkávání širší komunity (rodičů a přátel).

  Intuitivní pedagogika se snaží dosáhnout toho, aby se dítě stalo vnitřně svobodným člověkem, kterého není možné zmanipulovat, který si samostatně utváří svůj vlastní život. Který ví, co chce a neplete si to s tím, co od něj chce jeho okolí nebo společnost. Děti je třeba vést příkladem, proto hlavním požadavkem, kladeným na učitele v intuitivní pedagogiky, je být sám sebou. V Rožnovské LMŠ se inspirujeme pojetím svobody a autenticity sebe sama.

  Každodenní pobyt dětí a pedagogů v přírodě nás přirozeně táhne k enviromentální výchově. Děti jsou skrze hry či apel pedagoga přirozeně vedeny k vnímavosti vůči přírodním zákonům a proměnlivosti přírody. Takto se zcela přirozeně utváří pozitivní vztah k přírodě a touha ji chránit.

  Montessori pedagogika je inspirací zejména tím, že vychází z potřeb malého dítěte, učí ho rozvíjet jeho smyslové vnímání, kterým objevuje okolní prostředí, ale i samo sebe. Učitel v tomto přístupu podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si své pracovní návyky a řád, i vytvářet si svůj vlastní názor.

  Dalšími inspiračními zdroji jsou zásady přístupu Respektovat a být respektován. Děti jsou vnímány v komunikaci a společném rozhodování jako partneři, kteří se mohou na společném rozhodování podílet. Spolu s dětmi jsou utvářeny aktivity. Každý má prostor vyslovit svůj názor. Ale také se učíme naslouchat a respektovat názor či postřeh druhého. Děti se za podpory pedagoga učí důstojně zvládat konfliktní situace, sociální chování ve skupině. Pedagog je průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním. Mnoho aktivit vzniká na základě impulsů, se kterými děti přicházejí. Pedagog je pouze rozvíjí a pomáhá je uchopit v širším rámci. Jeho cílem je probouzet aktivní zájem dětí a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a pozorovat.

  Další metodou, která přirozeně vyvěrá z přírodních podmínek, je prožitkové učení. Dětem nejsou předávány hotové informace, názory. Dítě dochází k vlastním závěrům na základě prožité zkušenosti. Vše okolo si může ohmatat, prožít, zakusit (v rámci pravidel bezpečnosti) a tím si utvářet reálnou představu o možnostech okolního světa.

  Díky intenzivnímu pobytu v proměnlivém přírodním prostředí jsou děti mnohem více konfrontovány s různými předvídatelnými a i nepředvídatelnými situacemi a to nahrává k tzv. situačnímu učení. Reálné situace vzniklé během pobytu v lese dávají dětem možnost rozšiřovat svoje sociální dovednosti.

  2.2. Vzdělávací oblasti a příklady jejich realizace

  2.2.1.  Dítě a jeho tělo

  • uvědomění si vlastního těla (při pobytu venku a střídání počasí: jak tělo reaguje na různé vnější podněty)
  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (hrubá motorika např. skákání přes potok, lezení po kmenu vyvráceného stromu, jemná motorika: sběr šišek, drobných semínek, hra s pískem, vázání uzlů, práce na zahrádce)
  • rozvoj a užívání všech smyslů
  • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti (naučit se reagovat na krátkodobé nepohodlí - např. déšť), osvojení si věku přiměřených praktických dovedností (např. práce se dřevem, pomoc s přípravou slavností, práce na zahrádce)
  • vytváření zdravých životních návyků (pohyb, pobyt venku, respekt k přírodě a ostatním)

  2.2.2.  Dítě a jeho psychika

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností - vnímání, naslouchání, porozumění,
  • výslovnost, vyjadřování (věkově heterogenní malá skupina dětí umožňuje přirozený nácvik těchto dovedností, pravidelné konzultace s logopedem)
  • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu (viz výše; menší skupina dává pocit bezpečí a větší prostoru k nácviku kultivovaného projevu)
  • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní (viz jemná motorika, tvorba, kreslení písmen do hlíny, písku), abeceda, čísla
  • rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření
  • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
  • rozvoj schopnosti sebeovládání (např. počkat na ostatní na předem domluvených místech v lese v dohledu pedagoga, respektovat společně vytvořená pravidla)
  • rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy (podpora menší skupinky dětí a spolupracující komunity rodičů),
  • posilování přirozených poznávacích citů: zvídavosti, zájmu, radosti z objevování (bezprostřední zkušenost s přírodou, možnost vidět v čase se měnící okolí, zkušenost s pěstováním (od klíčení semínek po sběr úrody)

  2.2.3.  Dítě a ten druhý

  • podpora podobnosti (spolupráce) a rozdílnosti (diverzita) – učíme se ji přijímat a na obou těchto charakteristikách budujeme skupinu (komunitu)
  • rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních (dovednost diskuze, formulace svého názoru, dovednost dohody jako možnosti řešení konfliktu)
  • rozvoj spolupráce ve skupině (plné začlenění ve skupině, pocit uznání)
  • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému (tvoříme pravidla společně)
  • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými (podpora a učení se říkat "ne" a zároveň respekt k tomu, kdo říká "ne")

  2.2.4.  Dítě a společnost

  • rozvoj schopnosti žít ve společenství lidí (spolupracovat, spolupodílet se)
  • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v něm dítě žije (výlety a návštěvy např. do kulturních zařízení - knihovna, ZUŠ, Valašské muzeum v přírodě - seznámí s tradicemi kraje a historii)

  2.2.5Dítě a svět

  • přirozené pozorování blízkého prostředí, okolní přírody a života v něm, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
  • poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)
  • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí
  • ekologicky motivované hry (vyčištění lesa, potoka)
  • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

  2.3. Vzdělávací program (integrované bloky)

  Vzdělávací program je realizován formou 4 integrovaných bloků vzhledem k ročnímu období - jaro, léto, podzim, zima. Každému integrovanému bloku přísluší alespoň jedno společné setkání s rodiči a dětmi a širší komunitou (můžou to být např. slavnosti, společné táboráky, vánoční jarmark, házení Morany do potoka atp.).

  Vzdělávací nabídka každého integrovaného bloku má na zřeteli rovnoměrné rozvíjení všech kompetencí vytyčených v Rámcovém vzdělávacím programu, tj: kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, kompetence činnostní a občanské a zároveň se snaží zahrnout všechny oblasti výše (bod 2.2).

  Integrované bloky "roční období" jsou dostatečně široké na to, aby umožnily různorodé aktivity a zároveň dost konkrétní, aby je děti mohly smysluplně prožít a každodenním pobytem venku je pozorovat v celé své rozmanitosti. Dávají velký prostor pedagogům a situačnímu učení z toho, co nám příroda sama nabízí (např. ve formě materiálu, ze kterého děti dále tvoří).

  Dětem nabízíme hry, básničky, pohybová říkadla, písničky (i s hudebními nástroji), tvořivé aktivity, práce na pozemku, práce s knihami a didaktickými pomůckami, četba.

  Volná hra dětí je nedílnou součástí přirozeného rozvoje osobnosti u dětí předškolního věku. Děti u ní mají možnost rozvíjet většinu cílových kompetencí. Pro volnou hru je vymezen dostatečný prostor jak v dopolední, tak i v odpolední části dne.

  Ve snaze zajistit dětem různorodou aktivitu jsou jim nabízeny ucelenější tvořivé aktivity zejména v odpoledních hodinách. To může být např. keramické tvoření, muzikoterapie, pletení košíků z pedigu, odlévání stop zvěře. Tyto aktivity jsou zajišťovány jak pedagogickými pracovníky Rožnovské LMŠ tak i externími lektory nebo rodiči dětí. Součástí vzdělávací nabídky je i tvořivé prostředí jako zahrádka, stodola, sad, pískoviště.

  Předškolní příprava probíhá denně jak v rámci dopoledního programu, tak v odpolední fázi, kdy se u předškolních dětí pedagogové soustředí, mj. na základě pracovních listů, o dosažení školní zralosti. Předškolní výchova obsahuje grafomotorická cvičení pro rozvoj jemné motoriky, předmatematickou výchovu pro uchopení základní matematické představivosti, základní znalost abecedy a číslic, logopedická cvičení, znalost barev a rozvoj logického myšlení. Ve věkově heterogenní skupině dětí předškolní děti přirozeně tíhnou k složitějším úkolům.

  V každém měsíci bývají i aktivity, které rozvíjejí i kompetence činnostní a občanské. Jsou to například návštěvy knihovny, programu ZUŠ, Valašského muzea v přírodě, místních farem.

  Každodenní pobyt venku si klade vyšší nároky na samostatnost a sebeobslužnost dětí. Tyto kvality se také snažíme u dětí cíleně rozvíjet.

  1. Evaluace

  3.1. Evaluace dětí

  • Evaluace dětí probíhá zejména na základě pozorování. Každé dítě má svou osobní kartu, kde je stručně popsán jeho vývoj.
  • Závěry pozorování jsou rodičům sdělovány zásadně ústně během předávání dítěte rodičům (důležité události dne) nebo během individuálních konzultací s rodiči, na které je vyhrazen zvláštní časový úsek.
  • Jsme otevřeni spolupráci při harmonizaci rodinného prostředí dítěte
  • Web, email a facebook slouží zejména ke sdělení provozních informací, oznámení o nadcházejících událostech a akcích, které proběhly. Na web a facebook umisťujeme fotky jednak ze zvláštních akcí, tak i z průběhů "všedních" dní abychom dokreslily rodičům, co a jak ve školce děláme (uzavřená fb skupina).

  3.2. Evaluace pedagogů

  • Evaluace pedagogů probíhá průběžně. Dále na kolektivních schůzkách a při individuálních konzultacích.
  • Pedagogové si vedou plány integrovaných bloků, dílčí přípravy, přispívají návrhy vhodných aktivit, včetně vlastní reflexe a návrhů na zlepšení.
  • Pedagogové své zkušenosti sdílí s ostatními pedagogy i koordinátory
  • Pedagogové jsou motivováni k dalšímu vzdělávání, návštěvám kurzů a seminářů, sledování odborných publikací a článků s tématikou lesních mateřských škol. Dále podporujeme spolupráci s jinými lesními mateřskými školami a se vzdělávacími institucemi v blízkém okolí.

Kontakt

Rožnovská lesní mateřská škola z.s.
Horní dráhy 2761
756 61    Rožnov pod Radhoštěm
tel: 777 930 943
e-mail: skolka@lsroznov.cz
IČ: 05155088